عنوان پرسش : اگر فوت نمیکرد میتونستیم بگیریم ۳۵
اگر فوت نمیکرد و سند رو به نامش کرده بود میتونستیم بگیریم

باسلام
اگر زنده بودند پدر شما میتوانست مطالبه ثمن خانه رابنماید ویا برادرتان منزل را مجددا به پدرتان منتقل میکرد