عنوان پرسش : انحصار ورثه ۲۵
سلام برای انحصار ورثه باید با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنم

با سلام
با مدارک هویتی ورثه مثل شناسنامه و کارت ملی به شورای حل اختلاف محل فوت متوفی مراجعه نمایید
موفق باشید