عنوان پرسش : انحصار وراثت ۱۵
اگر ملکی از صورت دارایی های متوفی از قلم افتاده باشد و ورثه برای ما بقی املاک و دارایی ها انحصار وراثت داده باشند و پس از چندین سال متوجه شوند، باید برای آن ملک دوباره انحصار دهند یا همان انحصار وراثت موجود را اصلاح کنند یا می توانند بدون انحصار آن را به نام یکی از ورثه کنند و او ملک را بفروشد؟

باسلام
در انحصار وراثت که اموال مشخص نمی باشد
شما می توانید آن اموال را با انحصار وراثتی که دارین به فروش برسانید
موفق باشید