عنوان پرسش : اعلام رضایت ۱۴
اگر اعلام رضایت در دفترخانه صوورت بگیرد و مالشو پس بگیرد ایا بازم میتواند در دادگاه تجدید نظر شکایتشو از سر بگیرد؟

خیر