عنوان پرسش : اعلامی نباشند یعنی چی نباشند ۱۶
جناب جمشیدوند گفتید پرونده های قدیمی خمیر میشند و آرای آنها اگر اعلامی نباشند اجرا میشوند یعنی اگر به طرفین ابلاغ نشده باشند یا معنی دیگری دارد

سلام
در مورد این موضوع
خیر
یعنی نیاز به اجرا ندارد