عنوان پرسش : اعساراز پرداخت محکوم ۶۴
در خصوص دعوی ...به طرفیت شم مبنی براعساراز پرداخت محکوم به در وقت مقرر فوق یعنی چه

باسلام
طرف دعوی شماکه محکوم به پرداخت مبلغی به شماگردیده دادخواست اعساردادن تابعدازرسیدگی درصورتی که اعسارایشان پذیرفته شودمبلغ بصورت اقساط پرداخت گردد.