عنوان پرسش : اظهارنامه تمکین ۲۵
باسلام.مردی که همسرش باحکم دادگاه ناشزه شده وحاضربه برگشت بزندگی نیست. آیا لازم است هرچند مدتی برای همسرش اظهارنامه بفرستد واورا دعوت بزندگی کند تادرآینده همسرش ادعا نکند که اورابلاتکلیف گذاشته ودچارعسروحرج شده وبه همین علت تقاضای طلاق کند.ممنونم

با سلام
خیر
بعد از احراز نشوز، ماداميکه زوجه آماده تمکین نگردیده و این را به طریق رسمی به زوج اطلاع نداده است. ناشزه محسوب می گردد.