عنوان پرسش : استخدام در ادارات دولتی ۸۲
در صورت فعالیت تمام وقت در یک اداره دولتی بدون داشتن هیچ گونه رابطه استخدامی آیا قانونی در حمایت ازاین فرد جهت استخدام وجود دارد که بتوان درخواستی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد ؟ ضمناً مدت فعالیت وی ۱۲ سال است که در نامه های اداری که جهت انعقاد قرارداد با نامبرده به سازمان مربوطه ارسال شده به آن اشاره شده . تسریع در اقدام موجب امتنان است . متشکرم

سلام
استخدام در شرکت دولتی تابع قانون استخدام هست و صرف کار کردن مجوزی برای استخدام رسمی نیست
البته ممکن است تبدیل وضعیت شو