عنوان پرسش : ازدواج دختر بدون اجازه پدر ۴۴
سلام؛ برای ازدواج چگونه میتوان بدون اجازه خانواده ازدواج کرد؟

باسلام و وقت بخیر
باید دادخواستی به دادگاه بدهید با موضوع اخد اجازه دادگاه جهت ازدواج
اما باید دلایلی به دادگاه ارائه کنید و قاضی مجاب شود علت مخالف پدر بی جهت اشت