عنوان پرسش : ارجاع پرونده کیفری ۲۶
سلام در دادگاه تجدیدنظر رای بدوی فقط تایید یا رد میشود؟ یااینکه در دادگاه تجدیدنظر قاضی رای جدید صادر میکند؟

سلام
می تواند رای جدید صادر کند.