عنوان پرسش : ارث به شخص فوت شده ۱۹
با سلام پدربزرگم در زمان حیات دو دانگ از شش دانگ خانه اش را به صورت محضری وصیت کرده به همسرش.و بعد از فوتش مادربزرگم در ان خانه زندگی میکرده.الان مادر بزرگم فوت شده تعدادی از ورثه پدربزرگم وصیت محضری که انجام شده قبول ندارند و میگویند وصیت پدرشان باطل است.در ضمن وصیت محضری میباشد ودر سند سربی کامل قید شده است

با سلام
وصیت متوفی نسبت به یک سوم اموالش صحیح و مازاد آن نیاز به تنفیذ وراث دارد که در مانحن فیه حتی در فرضی که منزل مسکونی تنها ترکه به جا مانده از متوفی بوده با توجه به اینکه نسبت به دو دانگ آن وصیت شده است وصیت صحیح و معتبر و لازم الاجرا است و به ورثه مادر بزرگ ارث میرسد