عنوان پرسش : ادامه ی سوال قبل ۲۰
شما دو جواب به من دادید.
یکی گفتید به شعبه ی مربوطه مراجعه کنم و در جایی دیگر گفتید منتظر پیامک ارسالی از شعبه باشم.
دلیل این تفاوت در جواب واسه یک سوال از طرف یک نفر پاسخگو چ میتونه باشه؟

با سلام
می توانید برای اطلاع از سیر پرونده به شعبه مراجعه نموده یا منتظر ارسال پیامک به منظور انجام دستورات مقام رسیدگی کننده باشید.