عنوان پرسش : اختلاف در فروش زمین ۴۷
.:سلام پلاک زمینی در سال ۹۵ از یکی از اقوام بدون قولنامه و یا سندی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان خریداری نمودم.واسطه شورای محل بوده است.مبلغ ۲۵ میلیون تومان را به حساب شخصی خانم ایشان واریز نمودم که سند آن موجود می باشد و دو میلیون را به کارت رئیس شورای محل انتقال دادم که به ایشان پرداخت کردند.ایشان الان مدعی هستند که زمین را به شما نفروخته ام و کلیه پول را بعد از مدتی به حساب شورا برگرداندم. در زمانی که زمین خریداری نمودم ایشان دهیار همان محل بوده که بدلیل اختلاف با رئیس شورا و نارضایتی مردم از کار برکنار شدند.از شما راهنمایی میخواهم که چگونه میتوانم زمین یا پول خود را از ایشان پس بگیرم..:ایشان مدعی می باشند که باید بروی پول یا زمین را از شورای محل تحویل بگیری.شورای محل نیز ابراز بی اطلاعی میکند.

با سلام کاربر گرامی با عنایت به نبود مبایعه نامه و پرداخت ثمن و عدم تنطیم سند بنام شما کار بسیار سخت بوده و اثبات ان امری محال است مگر بتوانید یا کمک شهود دعوی مطالبه ثمن را به طرفیت فروشنده طرح فرمایید تا بلکه طی جلسات رسیدگی اقرار به اخد ثمن و فروش از فروشنده بگیرید