عنوان پرسش : اجرای احکام ۱۵
با سلام
پس از شکایت حقوقی از فروشندگان یک واحد انها محکوم به پرداخت جریمه ماده صد شهرداری شده اند پس از صادر شدن اجراییه هیچ کدام پس از گذشت ۶ماه کاری نکرده اند می خواستم ببینم از طریق شعبه اجرای احکام چه درخواست قانونی کنم تا انها را مجاب به پرداخت کنم توضیح اینکه مالی برای توقیف ندارن.

با سلام
اگر شما مجبور به پرداخت شدید باید علیه انها دادخواست دهید محکومشان‌نمابید و سپس اگر مالی ندارند جلب آنها را بگیرید
موفق باشید