عنوان پرسش : اثبات مالکیت ۵۲
سلام خسته نباشید
دادگاه بدوی با توجه به مدارک( استعلام از ثبت اسناد و پانزده خرداد) و شواهد براساس ماده ۳۵ مدنی تصرف و مالکیت را به نام من داده است و محکوم کردن شریکم به حضور در بنیاد پانزده خرداد برای پرداخت حقوق مالکانه و گرفتن سند مالکیت.
سند زمینهای مورد نظر به متراژ۳۲۶۵ متر مربع به نام بنیاد پانزده خرداد میباشد قراردادهایی برای واگذاری سند با متصرفین دارد.
من از بنیاد پانزده خرداد نیز شکایت کرده بودم و رد دعوی نسبت به بنیاد صادر شد.

حالا ممکن است دادگاه تجدید نظر با توجه به اعتراض بنیاد پانزده خرداد نسبت به رد دعوی و بودن زمین به نام پانزده خرداد حکم جدیدی صادر شود.

سلام
اسناد اگر از نزدیک ملاحظه شود مشاوره دقیقتر است