عنوان پرسش : اانتقال ملک ۱۲
خانه ای با سند ثبتی به نام متوفی در زمان حیاتش به چند نفر از وراثش با قولنامه عادی فروخته شده اکنون بقیه ورثه از این ملک ادعای سهم دارند آیا ورثه ای که قبلا با سند عادی ملک سند ثبتی را خریده اند اکنون میتوانند ادعای مالکیت کامل و انتقای رسمی سند بنمایند

با سلام
وراثی که منزل به وسیله مبایعه نامه به آنها منتقل شده است، علیه بقیه ورثه متوفی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح نمایید.