عنوان پرسش : آیا فروش شماره مجازی جرم محسوب می شود؟ ۳۲
آیا فروش شماره مجازی جرم محسوب می شود؟
ترغیب دیگران برای استفاده از ان جرم می باشد؟
استفاده از آن جرم محسوب می شود؟
اگر شخصی از آن استفاده نامشروع و غیر قانونی نماید و از او شکایت شود، ممکن است من نیز مجرم شناخته شوم؟

چنانچه مجوز رسمی برای فروش نداشته باشید مرتکب دخالت در اموری شده اید که صلاحیت لازم برای آنرا نداشته اید.
اگر با خطوط فوق جرمی واقع شود ومعلوم شود با متهم وحدت قصد ونتیجه داشته اید بعنوان معاونت در جرم مجازات میشوید