نجمه واشقانی فراهانی وکیل و مشاورحقوقی

نجمه واشقانی فراهانی

جزا و جرم شناسی ٫حقوق خانواده

زمان پاسخگویی : حداکثر ۵ ساعت

امتیاز:


کارشناس ارشدحقوق جزاوجرمشناسیتخصص درزمینه خانواده و جزا


آدرس : خیابان خرم نبش کوچه کندی ساختمان کاوش طبقه چهارم
استان : مرکزی

جدیدترین پاسخهای مشاور