حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی

  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی

حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی - جلسه اول دادرسی - افزایش خواسته - جلب شخص ثالث - استرداد دادخواست - طرح دعوای متقابل - مسترد - ردید یا انکار

تام کروز
حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی

در قوانین به طور واضح ذکر شده برای آنکه طرفین دعوا بتوانند در جلسات دادرسی شرکت کنند باید به برخی تشریفات آن احترام بگذارند و از حقوق و تکالیف خود به طور کامل مطلع باشند. اگر نگاهی به قوانین موجود در قانون آیین دادرسی مدنی بیاندازید ضوابطی را که خوانده و خواهان باید در این جلسات رعایت کنند مشاهده خواهید کرد.

طرفین دعوا باید بتوانند با توجه به قواعد در نظر گرفته شده رفتار کنند تا بتوانند در این جلسات از امتیاز بیشتری برخوردار شوند. همچنین رعایت این قواعد به دفاع بهتر از حقوق خوانده و خواهان کمک خواهد کرد. بر همین اساس در ادامه قصد داریم به حقوق و تکالیف طرفین دعوا بپردازیم و در این باره اطلاعاتی را با شما به اشتراک بگذاریم.


جلسات دادرسی چیست؟

در صورت به وجود آمدن مشکل و مسئله ای خاصی، خواهان به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست مد نظر خود را تنظیم می کند. پس از آن دادگاه برای آنکه بتواند به مشکل به وجود آمده رسیدگی کند، زمانی برای تشکیل جلسه دادرسی تعیین خواهد کرد تا هم خوانده و هم خواهان در آن حضور داشته باشند.

هر یک از آن ها در جلسات دادرسی می تواند از خود دفاع کنند و مدارکی را برای اثبات بر حق بودنشان ارائه دهند. شرکت در این جلسات دادرسی و اقدامات به موقع بسیار اهمیت دارد چرا که ممکن است حقوق و امتیازاتی که در جلسات دادرسی کسب می شوند، دیگر بدست آوردنی نباشند. اصلی ترین و مهمترین جلسه دادرسی اولین جلسه است چراکه امتیازات طرفین دعوا در این جلسه مشخص خواهد شد.

هنگامی که برای اولین بار از طریق سایت اطلاع رسانی قضایی یا سامانه ثنا به افراد اطلاع داده می شود که جلسه دادرسی تشکیل خواهد شد، آن جلسه اول دانسته می شود اما اگر درخواست تجدید مطرح شود جلسه بعد دیگر جلسه اول نخواهد بود. در این جلسه افراد مهم ترین مدارک را برای اثبات سخنانشان ارائه می دهند و فرصت خوبی برای دفاع از خودشان خواهند داشت.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که اگر زمان جلسه اول به پایان برسد و خوانده نتواند اظهارات خود را بیان کند، جلسه اول تمدید شده و جلسه دوم نیز ادامه همان جلسه اول به حساب می آید و از اهمیت جلسه اول برخوردار خواهد بود. هر یک از خوانده یا خواهان در جلسه اول دادرسی و یا جلسات دیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند که در ادامه قصد داریم به آن ها بپردازیم.


حقوق و تکالیف خواهان

اول از همه باید بگوییم خواهان به شخصی اطلاق می شود که درخواستی را برای رسیدگی به دادگاه ارائه دهد. همان طور که گفته شد خواهان و خوانده هر دو برای آنکه بتوانند سخنانشان را اثبات کنند و در جلسات دادرسی به کسب امتیاز بپردازند دارای حقوق و تکالیف خاصی هستند که با احترام به حقوق طرفین و انجام تکالیف خود می توان نظر قاضی را به سمت خود جذب کرد.


اشاره به مشکلات و موانع موجود در پرونده

یکی از اساسی ترین حقوق خواهان آن است که توانایی اشاره به موانع رسیدگی به پرونده در جلسات دادرسی به خصوص در جلسه اول را دارد. خواهان برای اثبات سخنانش می تواند از ماده های ۸۴ تا ۹۲ قانون مدنی کمک بگیرد. به عنوان مثال شاکی می تواند ادعا کند خوانده از سلامت روانی برخوردار نیست. البته این ادعای خواهان باید واقعیت داشته باشد تا مورد قبول واقع شود و در صورتی که این ادعا اثبات نشود و واقعی نباشد به ضرر خواهان خواهد بود.


مسترد کردن درخواست مطرح شده

خواهان این اختیار را دارد که تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی درخواستی را که خود مطرح کرده مسترد کند و این مسئله در قانون آیین دادرسی مدنی کشور وضوح بیان شده است. مسترد کردن پرونده و درخواست استرداد، موجب ابطال درخواست خواهد شد.


امکان افزایش خواسته توسط خواهان

خواهان می تواند تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی هر خواسته ای را که دارد به خواسته های قبلی اش اضافه کند. این درخواست ها می توانند به درخواست های قبلی افزوده شده و مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین دادگاه موظف است این خواسته ها را بررسی کرده و رای صادر کند.  

در این مسئله باید دقت داشت؛ افزایش درخواست ها تنها تا پایان جلسه اول امکان پذیر است و درخواست مورد نظر نیز باید با درخواست های قبلی مرتبط باشد.


درخواست جلب شخص ثالث

خواهان در صورتی که گمان کند جلب شخص ثالث نیاز است باید درخواست جلب را به صورت حضوری تا پایان جلسه اول مطرح کند و پس از آن تا سه روز مهلت دارد درخواست کتبی را به دادگاه ارائه دهد. البته لازم است گفته شود ارائه این درخواست باید همراه با دلیل و مدرک باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد.


حقوق و تکالیف خوانده

خوانده نیز همچون خواهان در جلسات دادرسی دارای حقوق و تکالیفی است. خوانده در مسائل حقوقی، شخصی است که از او شکایت شده و یا خواهان از او درخواستی دارد. در ادامه قصد داریم به برخی از حقوق و تکالیف خوانده که می تواند با استفاده از آن ها در دادگاه از خود دفاع کند اشاره کنیم.


بیان مشکلات و اعتراضات

می توان اصلی ترین حقوقی که خوانده در جلسات دادرسی برخوردار است را حق بیان اعتراض و مشکلاتی دانست که در ماده ۸۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است. به عنوان مثال خوانده می تواند نسبت به عدم صلاحیت دادگاه اعتراض کند و یا به مجنون یا سفیه بودن خواهان در دادگاه شهادت بدهد.

لازم به ذکر است این اعتراضات و مشکلات باید واقعی باشند و در صورتی در این باره دروغی گفته شود امتیازی برای خوانده محسوب نخواهد شد و حتی این اظهارات به ضرر او خواهد بود.


درخواست جلب شخص ثالث

برای آنکه خوانده بتواند درخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند باید تا پایان جلسه اول دادرسی به صورت حضوری و شفاهی درخواست خود را مطرح کرده و سپس تا ۳ روز درخواست جلب ثالث را به همان شعبه دادگاه ارائه دهد.


ادعای تردید و شک در اسناد ارائه شده

یکی دیگر از حقوق خوانده در جلسه دادرسی که می توان مطرح کرد، ادعای شک درباره سخنان گفته شده شده از سوی خواهان و یا انکار سخنان او است. خوانده می تواند با طرح ادعای تردید در اعتبار این اسناد آن ها را زیر سوال ببرد. پیشنهاد می شود این کار حتما تا جلسه اول دادرسی صورت بگیرد.


دریافت تامین از اتباع خارجی

خوانده میتواند تنها تا پایان جلسه اول دادرسی از افرادی که تبعه کشورهای خارجی هستند تامین دریافت کنند؛ به این صورت که خوانده در صورتی که ایرانی باشد توانایی اخذ تامین به منظور احتمال به وجود آمدن خسارت را خواهد داشت.


ایراد به بهای خواسته

از دیگر حقوق خوانده در جلسات دادرسی ایراد به بهای خواسته است. خوانده تنها تا جلسه اول می تواند درخواست ایراد به بهای خواسته را به دادگاه ارائه دهد اما برای خواهان اینگونه نیست. خواهان می تواند هر زمان که بخواهد، حتی بعد از جلسه اول، این درخواست را ارائه دهد.


طرح دعوای دو طرفه

خوانده از این حق برخوردار است که بتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دعوایی که با دعوای اصلی یک منشاء اصلی دارد را مطرح کند. اما دقت داشته باشید خوانده تنها تا پایان جلسه اول دادرسی توانایی طرح دعوای دو طرفه را خواهد داشت.


حقوق و تکالیف مشترک خواهان و خوانده

در بین حقوق و تکالیفی که از خوانده و خواهان بیان شد، برخی از آن ها بین طرفین دعوا مشترک هستند و هر دو طرف می توانند از این حقوق استفاده کنند. اولین حق مشترک بین خوانده و خواهان توانایی جلب شخص ثالث است.  

دو طرف دعوا می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی، درخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه اعلام کرده و تا ۳ روز پس از آن، این درخواست را بصورت کتبی به دادگاه تقدیم کنند.

بسیاری از افراد با این سوال روبرو می شوند که علت ارائه درخواست جلب شخص ثالث چیست؟ در جواب این سوال باید بگوییم، اغلب این کار برای تعمیم اعتبار رایی است که از سوی دادگاه صادر شده و برای سایر اشخاص صادر می شود تا از ضرر این افراد جلوگیری شود.  

دومین حق مشترک میان خواهان و خوانده توانایی طرح ایراد و بیان اعتراض است. دو طرف دعوا می توانند ادعای خود را مبنی بر اعتراض به عدم صلاحیت دادگاه و یا نداشتن سلامت درمانی طرف مقابل در دادگاه بیان کنند.

البته لازم به ذکر است اغلب خوانده این ایرادات را مطرح می کند، اما این به آن معنا نیست که خواهان از حق طرح ایراد برخوردار نخواهد بود. پیشنهاد می شود در طرح ایراد از واقعی بودن آن اطمینان حاصل کنید تا خود دچار ضرر نشوید.


حرف آخر

در این مقاله تلاش کردیم شما را با حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسات دادرسی آشنا کرده و حقوق مشترک آن ها را بیان کنیم. در مطالب مذکور شما با تعریف جلسات دادرسی، حقوق و تکالیف خواهان، حقوق و تکالیف خوانده و حقوق مشترک آن ها آشنا شدید.

پیشنهاد می شود قبل از حضور در جلسات دادرسی درباره حقوق و تکالیف خود در این جلسات به عنوان خواهان یا خوانده تحقیق کرده و با اطلاع کامل در جلسات دادرسی کمک حاضر شوید.

کمک گرفتن از یک مشاور حقوقی در این شرایط به شما بسیار کمک خواهد کرد. امیدواریم این مطالب برایتان مفید و کاربردی بوده باشد.


چنانچه سوالی در مورد احاله دارید میتوانید با وکیل های ما در سایت وکیل وند در ارتباط باشید.

آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب بپرسید؟

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.