مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر + مراحل و مدارک مورد نیاز

گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر - عقد شرعی - نحوه گرفتن شناسنا......

ادامه خواندن
image

اقسام رهن در قانون چیست + رهن تصرف، دین و منفعت و مکرر

اقسام رهن - رهن قرارداد - رهن تصرف - رهن مستعار - رهن قضایی......

ادامه خواندن
image

اجرت المثل در صورت طلاق از سوی زوجه چگونه است؟

اجرت المثل در صورت طلاق از سوی زوجه - نظر کارشناس رسمی دادگس......

ادامه خواندن
image

عقد ضمان چیست و چه آثاری در پی دارد؟

عقد ضمان و آثار آن - عقود - عقد ضمان - ذمه دیگری - ضامن - ط......

ادامه خواندن
image

سلب حضانت به دلیل بیماری روانی + نمونه دادخواست و مدارک

سلب حضانت به دلیل بیماری روانی - طلاق - حضانت طفل - شرایط جس......

ادامه خواندن
image

بخشش مهریه با سند عادی چگونه انجام می گیرد؟

بخشش مهریه با سند عادی - دست نویس - بذل مهر - سند دستی - بخش......

ادامه خواندن
image

هزینه محضر برای بخشیدن مهریه چقدر است؟

هزینه محضر برای بخشیدن مهریه - مبلغ بخشش مهریه در دفترخانه -......

ادامه خواندن
image

گرفتن شناسنامه نوزاد ناشی از ازدواج موقت چه مراحلی دارد؟

شناسنامه برای نوزاد ناشی از ازدواج موقت - ازدواج صیغه موقت -......

ادامه خواندن
image

الزام به تهیه منزل مستقل در شروع توسط زوجین

دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل - مسکن - تمکین - دریافت ن......

ادامه خواندن
image

قیومیت بعد از رسیدن به سن قانونی و لغو قیومیت چگونه خواهد بود؟

حضانت و قیمومت - قیمومت بعد از رسیدن به سن قانونی - سن قانون......

ادامه خواندن
image
image