مقالات

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

اقدام علیه صادرکننده اسناد تجاری (چک + برات + سفته) و ضامنین

ضمانت در چک | ضامن چک | اقدام علیه صادر کننده چک + سفته + بر......

ادامه خواندن
image

پیش نویس سند مالکیت | سند تک برگ چند روزه میاد

ما قصد داریم راجع به روش صدور سند مالکیت جاری و پیش نویس سند......

ادامه خواندن
image

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد | سند مشاع زمین کشاورزی

ما در این مقاله قصد داریم راجع به تبدیل اسناد مالکیت مشاعی ب......

ادامه خواندن
image

جایگاه اصل برائت و قاعده دراء | قاعده درأ در حقوق کیفری

اصل برائت و قاعده دراء به لحاظ مبنا ارتباط مستقیمی با یکدیگر......

ادامه خواندن
image

پیگیری مدارک و اسناد از بین رفته | سایت ارسال سند تک برگی

مالکانی که اسناد خود را گم کرده‌اند و یا از بین رفته است، ای......

ادامه خواندن
image

چگونه می توان وجه ضمانت را مطالبه کرد؟ | وجه ضمانت بانک

وجه ضمانت زمانی معنا پیدا میکند که طرفین طبق قرارداد و یا تو......

ادامه خواندن
image

اسباب سقوط تعهدات تجاری چه مواردی است؟ | سقوط حق و تعهد

سقوط تعهدات به معنی از بین رفتن و زوال تعهداتی است که انجام......

ادامه خواندن
image

صلح عمری مالیات | سند قطعی عمرایی | مالیات صلح قطعی

صلح عمری چیست؟ در قوانین حقوقی ایران، صلح عمری به معنای قرار......

ادامه خواندن
image

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی | هزینه وکیل برای گرفتن سند

باید ها و نباید های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی - الزام به......

ادامه خواندن
image

راه سنددار کردن اموال بدون سند و مراحل صدور سند

قطعا اسم سند و کلمه صدور سند را بارها شنیده اید. اما آنچه در......

ادامه خواندن
image
image